-->

Kisah Nabi Luth : Cerita 25 Nabi Dan Rasul

Berikut ini adalah cerita 25 Nabi dan Rasul yang menceritakan tentang kisah Nabi Luth AS dalam upayanya mengajak penduduk kota Sadum meninggalkan segala perbuatan keji dan mungkar dan kembali kepada jalan Allah.

Nabi Luth AS. merupakan anak saudara laki-laki dari Nabi Ibrahim As. Ayah Nabi Luth AS. bernama hasan bin tareh merupakan saudara sekandung dari Nabi Ibrahim. Beliau pindah bersama Nabi Ibrahim as dari negeri Babil ke negeri Syam. Tetapi tidak lama kemudian penghidupan memaksa kedua Nabi ini berpisah. Nabi Luth AS menetap di sebuah dusun yang bernama Sadum, masih dalam wilayah Palestina.

Allah Mengutus Nabi Luth Berdakwah di Kota Sadum

Nabi Luth AS. diutus oleh Allah yang maha bijaksana pergi ke negeri Sadum yang penduduknya sangat durhaka kepada Allah. Sadum adalah bangsa yang tidak tahu malu, mereka selalu melakukan kejahatan, merampok, membunuh sesama, menganiaya, sehingga tidak ada yang berani ke negeri tersebut

Masyarakat Sadum adalah masyarakat yang rendah tingkat moralnya, rusak mentalnya, tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab. Kemaksiatan dan kemungkaran merajalela dalam pergaulan hidup mereka. Pencurian dan perampasan harta milik merupakan kejadian hari-hari di mana yang kuat menjadi kuasa sedang yang lemah menjadi korban penidasan dan perlakuan sewenang-wenang. Maksiat yang paling menonjol adalah perbuatan hom-o-sek di kalangan lelakinya dan les-bian di kalangan wanitanya. Kedua jenis kemungkaran ini begitu merajalela didalam masyarakat Sadum sehingga merupakan suatu kebudayaan kaum Sadum.

Cerita 25 Nabi Dan Rasul Kisah Nabi Luth

Seorang pendatang yang masuk ke Sadum tidak akan selamat dari gangguan mereka. Jika ia membawa barang yang berharga maka dirampaslah barang-barangnya, jika ia melawan atau menolak menyerahkannya maka nyawanya tidak akan selamat. Akan tetapi jika pendatang itu seorang laki-laki yang bermuka tampan dan berparas elok maka ia akan menjadi rebutan antara mereka dan akan menjadi korban perbuatan keji lelakinya dan sebaliknya jika si pendatang itu seorang perempuan muda maka akan menjadi mangsa dari pihak wanitanya pula.

Kepada masyarakat yang sudah sedemikian rupa keruntuhan moralnya dan sedemikian parah penyakit sosialnya, diutuslah Nabi Luth AS. sebagai utusan dan Rasul-Nya untuk mengangkat mereka dari lembah kenistaan, kejahilan dan kesesatan serta membawa mereka ke alam yang bersih, bermoral dan berakhlak mulia. Nabi Luth AS mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah, meninggalkan kebiasaan mungkar, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan yang diilhamkan oleh iblis dan syaitan. Ia memberi penerang kepada mereka bahwa Allah telah mencipta mereka dan alam sekitar mereka tidak meridhoi amal perebuatan mereka yang mendekati sifat dan tabiat kebinatangan dan tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dan bahwa Allah akan memberi ganjaran setimpal dengan amal kebajikan mereka. Yang berbuat baik dan beramal sholeh akan diganjar dengan surga di akhirat sedang yang melakukan perbuatan mungkar akan di balaskan-Nya dengan memasukkannya ke dalam neraka jahanam.

Nabi Luth AS berseru kepada mereka agar meninggalkan adat kebiasaan yaitu melakukan perbuatan ho-mo-sek dan les-bian karena perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia serta menyalahi hikmah yang terkandung di dalam menciptakan manusia menjadi dua jenis yaitu pria dan wanita. Juga kepada mereka diberi nasihat dan dianjurkan supaya menghormati hak dan milik masing-masing dengan meninggalkan perbuatan perampasan, perampokan serta pencurian yang selalu mereka lakukan diantara sesama mereka dan terutama kepada pengunjung yang datang ke Sadum. Diterangkan bahwa perbuatan-perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri, karena akan menimbulkan kekacauan dan ketidak amanan di dalam negeri, masing-masing dari mereka tidak merasa aman dan tenteram dalam hidupnya.

Demikianlah Nabi Luth AS. melaksanakan dakwahnya sesuai dengan tugas risalahnya. Ia tidak hent-hentinya menggunakan setiap kesempatan dan dalam pertemuan dengan kaumnya secara berkelompok atau secara perseorangan mengajak agar mereka beriman dan percaya kepada Allah serta menyembah-Nya, melakukan amal soleh dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar. Akan tetapi keruntuhan moral dan kerusakan akhlak sudah sangat berakar di dalam pergaulan hidup mereka dan pengaruh hawa nafsu dan penyesatan syaitan sudah begitu kuat menguasai tindak-tanduk mereka, maka dakwah dan ajakkan Nabi Luth AS yang dilaksanakan dengan kesabaran dan ketekunan tidak mendapat tanah yang subur di dalam hati dan fikiran mereka. Telinga-telinga mereka telah tuli bagi ajaran-ajaran Nabi Luth AS., sedang hati dan fikiran mereka sudah tersumbat rapat dengan ajaran-ajaran syaitan dan iblis.

Allah Mengutus Malaikat Menimpakan Azab Untuk Kaum Nabi Luth AS.

Pada akhirnya kaum Nabi Luth AS. merasa kesal hati mendengar dakwah dan nasehat-nasehat Nabi Luth as yang tidak putus-putus itu dan minta agar ia menghentikan aksi dakwahnya atau menghadapi pengusiran dirinya dari sadum bersama semua keluarganya. Sudah tidak ada harapan lagi bagi masyarakat Sadum dapat terangkat dari lembah kesesatan dan keruntuhan moral mereka dan bahwa meneruskan dakwah kepada mereka yang sudah buta tuli hati dan fikiran serta menyia-nyiakan waktu, obat satu-satunya menurut pikiran Nabi Luth AS. untuk mencengah penyakit akhlak itu yang sudah parah menular kepada tetangga-tetangga dekatnya ialah membasmi mereka dari atas bumi sebagai pembalasan terhadap kekerasan kepada mereka, juga untuk menjadi ibrah dan pengajaran umat-umat di sekelilingnya. Beliau memohon kepada Allah yang maha kuasa agar kaumnya yaitu masyarakat Sadum diberi ganjaran berupa azab di dunia sebelum azab bagi mereka di akhirat kelak.

Jika mereka diberi nasehat mereka menjawab : “Datangkanlah siksaan Allah itu, hai Luth, jika sekiranya engkau orang yang benar”

Setelah mendengar ejekan dari mereka, Nabi Luth AS. berdoa kepada Allah, sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an :

Luth berdoa : “Ya Tuhanku tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu” (QS. 29 : 30)

Permohonan Nabi Luth AS. dan doanya diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah SWT. Allah mengutus beberapa Malaikat untuk menurunkan azab terhadap kaum Nabi Luth as yang durhaka dan mengingkari Allah. Ketika datang kabar kepada Nabi Ibrahim AS. akan dibinasakannya negeri Nabi Luth AS. dengan kaumnya, karena penduduknya yang selalu durhaka dan maksiat, maka terperanjatlah Nabi Ibrahim As.

Firman Allah dalam Al Qur’an : "Berkatalah Ibrahim : “Sesungguhnya di kota itu ada Luth”

Para malaikat berkata : “Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia, dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)” (QS. 29 : 32)

Tiga orang malaikat tersebut menyamar sebagai manusia biasa. Mereka adalah malaikat yang bertamu kepada Nabi Ibrahim AS. dengan membawa berita gembira atas kelahiran Nabi Ishaq AS., dan memberi tahu kepada mereka bahwa dia adalah utusan Allah yang akan menurunkan azab kepada kaum Nabi Lutuh AS. yaitu penduduk kota Sadum.

Dalam kesempatan pertemuan dimana Nabi Ibrahim AS. telah memohon agar penurunan azab atas kaum Sadum ditunda, kalau-kalau mereka sadar mendengarkan dan mengikuti ajakan Nabi Luth AS. serta bertaubat dari segala maksiat dan perbuatan mungkar. Juga dalam pertemuan itu Nabi Ibrahim AS mohon agar anak saudaranya, Nabi Luth AS. diselamatkan dari azab yang akan diturunkan kepada kaum Sadum. Permintaan itu diterima oleh malaikat dan dijamin bahwa Nabi Luth AS. dan keluarganya tidak akan terkena azab, kecuali istrinya.

Para malaikat itu sampai di Sadum dengan menyamar sebagai lelaki remaja yan berparas tampan dan bertubuh yang elok dan bagus. Dalam perjalanan mereka ketika hendak memasuki kota, mereka berselisih dengan seorang gadis yang cantik dan ayu yang sedang mengambil air dari sebuah sungai. Para malaikat atau lelaki remaja itu bertanya kepada si gadis kalau-kalau mereka diterima di rumah sebagai tamu. Si gadis tidak berani memberi keputusan sebelum ia berunding terlebih dahulu dengan keluarganya. Maka ditinggalkanlah para lelaki remaja itu oleh si gadis seraya ia pulang ke rumah cepat-cepat untuk memberi tahu ayahnya

Si ayah yaitu Nabi Luth AS. sendiri mendengar laporan puterinya menjadi bingung jawaban apa yang harus ia berikan kepada para pendatang yang ingin bertamu ke rumahnya untuk beberapa waktu, namun menerima tamu-tamu remaja yang berparas tampan akan mengundang resiko gangguan kepadanya dan kepada tamu-tamunya dari kaumnya yang tergila-gila oleh remaja yang mempunyai tubuh bagus dan wajan yang tampan. Sedang kalau hal yang demikian itu terjadi ia sebagai tuan rumah harus bertanggung jawab terhadap keselamatan tamunya, padahal ia merasa bahwa ia tidak akan berdaya menghadapi kaumnya yang bengis-bengis dan haus maksiat itu.

Setelah difikirkan akhirnya diputuskan oleh Nabi Luth AS. kalau ia akan menerima mereka sebagai tamu di rumahnya apapun yang akan terjadi sebagai akibat keputusannya ia pasrahkan kepada Allah yang akan melindunginya. Kemudian pergilah Nabi Luth sendiri menemui tamu-tamu yang sedang menanti di pinggir kota lalu diajaklah mereka bersama-sama ke rumah ketika koda Sadum sudah dalam keadaan gelap, dan juga para warganya sedang di rumah masing-masing dalam keadaan tidur nyenyak.

Kepada istri dan kedua anaknya, Nabi Luth AS. berpesan dan berusaha agar mereka merahasiakan kedatangan para tamunya, agar tidak diketahui oleh kaumnya yang bengis dan haus maksiat. Namun karena istri Nabi luth yang berpihak kepada masyarakat Sadum yang sesat, sehingga istrinya membocorkan rahasia atas para tamu tampan yang tinggal di rumahnya.

Selanjutnya, apa yang dicemaskan oleh Nabi Luth benar benar terjadi. Ketika masyarakat Sadum mengetahui bahwa di rumahnya ada pemuda, maka datanglah mereka ke rumahnya untuk melihat tamunya yang tampan itu untuk memuaskan nafsunya. Tentu saja Nabi Luth as tidak membukakan pintu untuk mereka, dan berseru meminta agar mereka pulang lagi ke rumah masing-masing dan meminta tidak mengganggu para tamu Nabi Luth yang semestinya dihormati dan dimuliakan, bukan diganggu.

Mereka dinasehati agar meninggalkan kebiasaan yang keji yang bertentangan dengan fitrah manusia serta kodrat alam, yaitu Tuhan telah menciptakan manusia untuk berpasangan antara pria dan wanita untuk menjaga kelangsungan perkembangan umat manusia sebagai makluk ciptaan-Nya yang termulia di atas bumi. Nabi Luth AS. berseru meminta supaya mereka pulang pada istri-istri mereka dan meninggalkan perbuatan mungkar dan maksiat yang tidak sepantasnya itu, sebelum Allah memberikan mereka azab dan siksaan.

Namun Mereka yang telah sesat  tidak menghiraukan dan mempedulikan juga seruan dan nasihat dari Nabi Luth As. Bahkan mendesak akan mendobrak pintu rumah Nabi Luth dengan paksa dan kekerasan jika pintu rumahnya tidak segera dibuka. Karena Nabi Luth merasa dirinya sudah tidak berdaya untuk menahan orang orang dari kaumnya yang sesat itu, maka Nabi Luth AS. pun berkata secara terus terang kepada para tamunya.

“Sesungughnya saya tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu menyerbu kedalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menolak kekerasan mereka, tidak punya mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani mereka yang dapat aku mintai pertolongannya, maka aku merasa sangat kecewa, bahwa sebagai tuan rumah aku tidak dapat menghalau gangguan terhadap tamu-tamuku di rumahku sendiri”

Kaum Nabi Luth AS. Ditimpa Azab Allah Yang Maha Perkasa

Setelah keluh kesahnya diucapkan oleh Nabi Luth as kepada para tamunya, para tamu tersebut segera memperkenalkan diri kepada Nabi Luth, bahwa mereka adalah para malaikat yang menyamar sebagai manusia yang bertamu kepada Nabi Luth, dan mereka mengatakan bahwa tujuannya datang ke Sadum untuk melaksanakan tugas dari Allah yaitu menurunkan azab dan siksa atas kaumnya yang membangkang.

Para malaikat itu kemudian menyarankan Nabi Luth AS. untuk membuka pintu rumahnya lebar untuk memberi kesempatan bagi orang-orang yang sesak itu masuk. Namun ketika pintu itu dibuka dan orang orang sesat itu masuk, secara tiba tiba mereka tidak bisa melihat apa apa.  Diusap usapnya mereka, ternyata mata mereka sudah menjadi buta.

Ketika orang-orang sesat itu dalam keadaan buta dan berbenturan dengan satu sama lain. Para tamu atau malaikat itu berseru dan meminta agar Nabi Luth AS. meninggalkan perkampungan itu bersama keluarga yang ia sayangi, karena azab dari Allah SWT telah tiba waktunya untuk ditimpakan. Nabi Luth AS. dan keluarganya diberi pesan oleh malaikat dalam perjalanan keluar dari Sadum tidak menengok ke belakang.

Sehabis tengah malam, Nabi Luth AS. beserta keluarganya yaitu seorang istri, dan dua orang putri berjalan cepat keluar kota, tidak menoleh ke kanan atau ke kiri sesuai pesan para malaikat. Namun karena istrinya masih berpihak pada masyarakat Sadum yang sesat, ia tidak tega meninggalkannya. Ia berada di belakang rombongan Nabi Luth AS. berjalan secara perlahan-lahan tidak secepat langkah suaminya itu, dan tak henti-hentinya menoleh ke belakang  untuk mengetahui apa yang akan ditimpa oleh masyarakat Sadum itu, serta seolah-olah ragu akan kebenaran ancaman para malaikat yang telah ia dengar dengan telinganya sendiri.

Kemudian, ketika waktu fajar menyingsing Nabi Luth AS. dan dua putrinya telah melewati batas kota Sadum, bergetarlah dengan dahsyat bumi di bawah kaki masyarakat Sadum, begitu juga dengan istri Nabi Luth AS. yang munafik itu. Getaran itu lebih hebat dan kuat dari pada gempa bumi dan juga diiringi dengan angin kencang serta hujan batu yang menghancurkan kota Sadum dan para warganya yang sesat itu.

0 Response to "Kisah Nabi Luth : Cerita 25 Nabi Dan Rasul"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel